CATALÀ

MANIFEST

MUNICIPIS PEL COMPLIMENT EFECTIU DEL
PACTE D’ESTAT EN MATÈRIA DE VIOLÈNCIA DE GÈNERE

La violència masclista constitueix una de les més habituals i flagrants violacions dels drets humans que es produeixen a les nostres ciutats a dia d’avui. Segons les xifres oficials, des de l’any 2003 fins a l’actualitat, 929 dones han estat assassinades, i des del 2013, any en què comença el recompte oficial, 24 nens i nenes han estat assassinats i assassinades per la violència masclista. I aquestes xifres representen només la punta de l’iceberg; les associacions de dones documenten un nombre encara més gran de casos en el seu treball quotidià i són centenars de milers de dones i nenes i nens supervivents de les diferents formes de violència masclista les que no formen part de les estadístiques oficials i busquen suport i protecció davant aquests greus abusos dia a dia.

El Pacte d’Estat en matèria de Violència de Gènere, aprovat el 28 de setembre de 2017 pel Congrés dels Diputats, reconeix les obligacions de les diferents administracions derivades de la normativa espanyola i internacional, particularment pel que fa al Conveni Europeu de prevenció i lluita contra la violència contra les dones i violència domèstica, conegut com el Conveni d’Istanbul. Aquesta norma europea fonamental va ampliar l’actuació de totes les administracions públiques, incloses les entitats locals, enfront de la violència masclista en totes les seves manifestacions: a més de la violència comesa en l’àmbit de la parella o ex-parella, s’inclouen també la violència sexual , l’assetjament sexual, els matrimonis forçosos i la mutilació genital femenina, entre d’altres. I en el Pacte d’Estat es recull el compromís explícit, en la mesura 204, d’establir finançament específic per al compliment de les obligacions previstes en el Conveni d’Istanbul per part de totes les administracions públiques.

El Pacte d’Estat confereix un paper protagonista als municipis en la prevenció, detecció i atenció integral davant la violència masclista. Així mateix, estableix una via de finançament directe a l’Administració local. En la seva mesura 207 preveu que els pressupostos generals de l’Estat destinin, via transferència directa i finalista, un increment anual de 20 milions d’euros als ajuntaments durant els propers cinc exercicis, inclòs l’any 2018.

Els ajuntaments signants d’aquest manifest:

1. REAFIRMEM EL NOSTRE COMPROMÍS enfront de la violència masclista i ens comprometem a complir les mesures establertes en el Pacte d’Estat en matèria de prevenció, detecció i atenció integral davant les diferents manifestacions de la violència masclista.

No obstant això, manifestem que per complir amb les nostres obligacions en aquesta matèria requerim d’un marc competencial clar i d’un finançament estable que garanteixi els serveis necessaris de prevenció i atenció integral en els nostres municipis.

En termes competencials, la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local (LRSAL) suposa en l’actualitat un greu impediment per al compliment del Pacte per part dels ajuntaments, a més d’una contradicció amb el nostre marc competencial d’obligacions establertes pels marcs internacionals i europeus ratificats per Espanya, així com per la Llei 1/2004 de mesures de protecció integral contra la Violència de Gènere.

D’altra banda, pel que fa als municipis, com a institucions públiques més properes a la ciutadania, la normativa específica i el Pacte d’Estat ens atribueixen el deure de prestar una atenció a dones i menors víctimes de la violència masclista sota els estàndards de disponibilitat, accessibilitat i qualitat. No obstant això, aquest repte resulta actualment difícil de complir per la majoria de municipis per no tenir una estructura professional estable que sostingui els programes i serveis d’atenció adequats.

2. DENUNCIEM que més de sis mesos després de la seva aprovació, els compromisos que han de garantir el compliment del Pacte d’Estat no s’han complert:

  • El Congrés dels Diputats no ha creat la Comissió de Seguiment del Pacte d’Estat prevista en la mesura 208.
  • El Govern central no ha presentat els projectes de llei per escometre les modificacions legislatives que estableix el Pacte d’Estat, entre les quals figura la reforma de la Llei 27/2013 de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local recollida en la mesura 61.
  • El Govern central no ha inclòs en el projecte de pressupostos generals de l’Estat de 2018 el compromís econòmic reflectit en el Pacte d’Estat. La mesura 206 preveu la creació de partides de 100 i 20 milions d’euros destinades a millorar l’actuació de les administracions autonòmica i local, respectivament.

3. EXIGIM:

Al Congrés dels Diputats:

  • La creació immediata de la Comissió parlamentària de Seguiment del Pacte d’Estat reflectida en la mesura 208.

Al Govern central:

  • Transferir el crèdit de 20 milions anuals previstos per 2018, compromès en la mesura 206.A, la finalitat és garantir el compliment del Pacte per part dels municipis a través de la prestació de serveis de detecció i atenció integral.
  • Presentar els projectes de llei necessaris per emprendre les reformes legislatives previstes en el Pacte d’Estat reflectides en les mesures 85 i 86.3. com a condició per al desenvolupament efectiu i en termini de totes les mesures compreses en el Pacte d’Estat i per dissenyar un marc normatiu coherent amb el Conveni d’Istanbul.
  • Modificar la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local (LRSAL) tal com es contempla en la mesura 61, incloent com a competència pròpia dels ajuntaments la promoció de la igualtat entre dones i homes i la prevenció i atenció integral davant la violència masclista.
  • Adoptar les mesures legislatives i d’altra índole que garanteixin l’estabilitat i qualificació de les plantilles que presten serveis d’atenció a la violència masclista en l’àmbit municipal i permetin comptar amb professionals especialitzades i contractades en igualtat de condicions pel que fa al personal funcionari.

L’establiment d’un acord sobre estàndards mínims per a l’atenció integral municipal a les víctimes de les diferents manifestacions de la violència masclista, que comporti un estudi de costos per població de cara a la seva efectiva implantació, per tal de garantir una resposta adequada a totes les víctimes de violència masclista amb independència del seu lloc de residència.

Descarregar el manifest en PDF

Podeu sumar-vos a aquest FORMULARI